AVÍS LEGAL

Denominació social: Tell Fusta/Carles Frigola Almar
NIF: 77916057S
Adreça: Carrer Fàtima, 14
Telèfon: (+34) 639717930
Correu electrònic: tellfusta@tellfusta.com

El present AVÍS LEGAL té per objecte regular l’accés, navegació, compra-venda i, en general, la relació entre el lloc web i els USUARIS del mateix (en endavant, els “usuaris”).

I. POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Es garanteix mitjançant aquest avís legal la privacitat en la prestació dels serveis electrònics d’acord amb les exigències legals, i s’informa sobre la Política de Protecció de Dades de Caràcter Personal, perquè els usuaris determinin de forma lliure i voluntària si desitgen facilitar les seves dades personals a través dels mitjans posats a la seva disposició en el lloc web.

Els usuaris consenten el tractament automatitzat de les seves dades personals per part del propietari del lloc web en els termes que es detallen a continuació:

Confidencialitat en el tractament automatitzat de les dades de caràcter personal dels usuaris

El propietari garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris i el seu tractament automatitzat d’acord amb la legislació vigent sobre protecció de dades de caràcter personal (Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el seu reglament de desenvolupament, així com tota la normativa aplicable a aquesta matèria).

El propietari ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals que estableix la normativa vigent, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades.

Les dades personals recollides seran objecte de tractament automatitzat i incorporats als corresponents fitxers automatitzats pel propietari del lloc web.

El propietari del lloc web facilitarà als usuaris de forma permanent accés al present document perquè, amb caràcter previ al lliurament de les dades personals, aquests puguin prestar el seu consentiment per tal que el propietari del lloc web procedeixi al tractament automatitzat de les seves dades personals.

El propietari del lloc web es reserva el dret a modificar la present Política de Protecció de Dades amb la finalitat d’adaptar-la a les novetats i/o exigències legislatives i jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria, tenint en compte en tot moment els legítims interessos de els titulars de les dades.

Certs serveis prestats a través del web poden contenir condicions particulars amb previsions específiques en matèria de protecció de dades personals. Es fa indispensable la seva lectura i acceptació amb caràcter previ a la presentació del servei de què es tracti.

Dades de caràcter personal recollides

L’alta d’un compte d’usuari implicarà la recollida de les dades: correu electrònic, contrasenya (només visible per a l’usuari), nom, cognoms, DNI/CIF (en el cas de sol·licitar factura en comptes de factura simplificada), adreça (codi postal, ciutat, país) i telèfon de contacte.

Les dades sol·licitades són les necessàries per a fer l’esmentada factura, tramitar les comandes o poder contactar-lo contactar des de Tell Fusta o la companyia de transports per resoldre possibles incidències.

Així mateix, l’usuari pot decidir enviar per correu electrònic o via formulari altres dades de caràcter personal com la direcció de correu electrònic, el nom i un missatge o comentari.

Tant en l’alta d’usuari, com durant el procediment de compra i durant qualsevol moment de la navegació, es dóna l’opció al client d’accedir i modificar les seves dades personals, així com la seva adreça per a l’enviament o facturació de la comanda. Per això, en la secció inferior o superior del lloc web, l’usuari podrà accedir a les dades del seu compte.

Finalitat de la recollida i tractament automatitzat de les dades de caràcter personal

La recollida i tractament automatitzat de les dades personals, com a conseqüència de la navegació per les pàgines del web, de la consulta, sol·licitud o subscripció de qualsevol servei dels oferts pel propietari del lloc web té com a finalitats les detallades a continuació:

1) La gestió, administració i prestació dels serveis en els quals l’usuari decideixi donar-se d’alta o utilitzar.

2) L’estudi quantitatiu i qualitatiu de les visites i de la utilització dels serveis per part dels usuaris.

3) Informar, permetre opinar públicament al lector, contestar a les consultes i obtenir dades estadístiques de les mateixes.

4) L’enviament per mitjans tradicionals i/o electrònics d’informació sobre els productes i serveis oferts pel propietari del lloc web, sempre que, aquest hagi donat el seu consentiment prèviament.

5) L’enviament de la compra que hagi realitzat a la direcció oferta.

En cap cas, l’emplenament del formulari d’alta d’usuari té per objectiu guardar les dades del client amb objectius comercials, excepte per a aquells usuaris que hagin acceptat expressament rebre ofertes especials de socis o inscriure’s al butlletí de Tell Fusta.

Subscripció i servei d’actualitzacions automàtiques. Drets dels usuaris d’aquests serveis en relació a les seves dades personals

Butlletí: El servei de subscripció a les novetats i ofertes via correu electrònic és prestat mitjançant la plataforma MailChimp. L’enviament de les actualitzacions de continguts del lloc web a través de correu electrònic és automàtic i gratuït per a l’usuari que, per subscriure-s’hi, haurà de prestar la seva autorització prèvia i expressa, a través del registre de l’usuari en el web o mitjançant el formulari del butlletí. Si vostè està subscrit via correu electrònic al butlletí de la web, pot donar-se de baixa o modificar les seves dades en qualsevol moment prement l’enllaç que li apareix al final del missatge d’actualització que rep al seu correu electrònic o escrivint-nos a través del nostre formulari o al nostre correu, facilitats en el present document.

Drets dels usuaris en relació a les seves dades personals

En compliment del que disposa la normativa aplicable, s’informa a l’usuari de l’existència d’un fitxer automatitzat de dades personals degudament inscrit en el Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades a nom de Tell Fusta, situat en el carrer Fàtima, 14 de la població de Torroella de Montgrí (17257).

Les dades i tractaments als quals se sotmeten seran únicament els referits al present avís legal i en les condicions generals d’ús. Els usuaris tenen reconeguts i podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant comunicació dirigida al propietari del lloc web en el formulari de contacte o al nostre correu, facilitats en el present document.

Cessió de dades personals dels usuaris a tercers

Tell Fusta no cedirà les dades personals dels usuaris que es recullen a través del lloc web a tercers sense el seu consentiment exprés. Sense perjudici de l’anterior, l’usuari consenteix que es cedeixin les seves dades personals quan així sigui requerit per les autoritats administratives competents o per mandat judicial.

II. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT PELS CONTINGUTS I SERVEIS PRESTATS

El propietari del lloc web presta els seus serveis i continguts de forma continuada fent servir tots els mitjans tècnics al seu abast per realitzar aquesta prestació de forma satisfactòria. Els continguts d’aquest lloc web no constitueixen ni substitueixen un assessorament professional, pel que el titular del lloc web s’eximeix de qualsevol responsabilitat, directa o indirecta, que pogués derivar de l’ús o aplicació de la informació d’aquesta web fora dels seus propòsits.

El propietari del lloc web podrà realitzar modificacions en la informació continguda en el web i en els serveis que es presten a través d’ell sense que això doni dret a reclamació o indemnització per a l’usuari.

El propietari del lloc web no es fa responsable pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin derivar-se de la no disponibilitat o continuïtat del funcionament del web. Així mateix, el titular del lloc web no es fa responsable de les fallades o danys, directes o indirectes, que puguin causar-se al sistema informàtic de l’usuari o als fitxers emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de virus o qualsevol altra aplicació informàtica maliciosa que pogués estar allotjada en el web.

Els enllaços externs que conté aquest lloc web condueixen a llocs gestionats per tercers. Tell Fusta no respon dels continguts ni de l’’estat d’aquests llocs. L’ús d’enllaços externs tampoc implica que Tell Fusta recomani o aprovi els continguts de les pàgines de destinació.

El propietari del lloc web no es fa responsable dels continguts, expressions o opinions abocades i publicades pels usuaris del lloc web, sent aquests últims els seus únics responsables a tots els efectes. El propietari es reserva el dret a realitzar qualsevol acció o operació de moderació, incloent-hi l’edició o supressió de missatges ofensius, grollers o qualsevol altres que consideri inapropiats. S’avisa a l’usuari que les operacions de moderació es realitzaran de forma periòdica, i, en cap cas amb caràcter previ a la seva publicació efectiva per garantir així, en la mesura del possible, el dret fonamental a la llibertat d’expressió en el seu més alt abast. No obstant això, s’adverteix de l’existència d’eines automàtiques actives que controlen i bloquegen abans de la publicació els missatges que aparentment siguin spam.

III. PROPIETAT INTEL·LECTUAL DELS CONTINGUTS DEL WEB

Els textos i elements gràfics que constitueixen el WEB, així com la seva presentació i muntatge, són titularitat exclusiva del propietari del lloc web o aquest ostenta els drets d’explotació necessaris. Sense perjudici de l’anterior, els noms comercials, marques o signes distintius que apareixen a què es fa al·lusió en aquest web pertanyen als seus respectius propietaris i es troben protegits per la legislació vigent.

Es prohibeix qualsevol ús, transformació o explotació dels continguts inclosos en el web amb finalitats contràries a la llei, moral o ordre públic. Aquest lloc web va ser creat utilitzant la solució de codi obert WordPress y el giny WooCommerce.

IV. LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLES

Aquest AVÍS LEGAL així com la resta dels continguts del web es regeixen per les lleis espanyoles, quedant sotmesa a la jurisdicció dels Tribunals de Girona qualsevol disputa, reclamació o controvèrsia sobre els mateixos.

Per a qualsevol dubte relacionat amb el present AVÍS LEGAL, l’usuari podrà posar-se en contacte amb el propietari del lloc web mitjançant el formulari de contacte en línia.